REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA ZA POŚREDNICTWEM PORTALU INTERNETOWEGO BEZDOMU.PL

 

§1

[REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO BEZDOMU.PL]

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ulica Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000557521, NIP 7252086393, REGON 361494005, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł wpłacony w całości, adres elektroniczny: biuro@bezdomu.pl  (zwaną dalej „FIXI”) za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.bezdomu.pl, do którego wyłączne prawa przysługują FIXI (zwanym dalej: „Portalem Internetowym BEZDOMU.PL”).

FIXI świadczy usługi związane z Portalem Internetowym BEZDOMU.PL zgodnie z niniejszym Regulaminem Portalu Internetowego BEZDOMU.PL.

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Portalu Internetowego FIXI. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

Porozumiewanie się FIXI z Użytkownikiem (zdefiniowanym poniżej) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, w taki sposób, że Użytkownik może wysłać do FIXI wiadomość na adres biuro@bezdomu.pl a FIXI udziela odpowiedzi na adres podany przez Użytkownika.

 

 

§2

[DEFINICJE]

1. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL;

2. Portal Internetowy BEZDOMU.PL – internetowy serwis informacyjny zawierający różnorodne funkcje internetowe, stworzony i udostępniany przez FIXI, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z Usług dodatkowych płatnych (zwanych również: „Usługami”), dostępny po adresem internetowym https://www.bezdomu.pl/;

3. Usługi dodatkowe płatne – usługi, za które FIXI pobiera Opłaty zgodnie z Cennikiem, pozwalające zarejestrowanym w Portalu Internetowym Klientom na:

- zamieszczenie ogłoszeń przez Klientów,

- pozycjonowanie ogłoszeń Klientów;

4. Formularz - udostępniony w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL formularz umożliwiający wprowadzenie danych osobowych Użytkownika w celu przeprowadzenia rejestracji w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL;

5. Umowa - umowa zawarta pomiędzy FIXI i Klientem w oparciu o Regulamin, której przedmiotem jest świadczenie Usług dodatkowych płatnych;

6. Klient - Użytkownik, który zawarł z FIXI Umowę;

7. Zamówienie - działanie Klienta polegające na dokonywaniu czynności zmierzających do zawarcia z FIXI Umowy;

8. Opłata - kwota pieniężna określona w chwili złożenia Zamówienia, którą Klient obowiązany jest uiścić zgodnie z Cennikiem za Usługę dodatkową płatną;

9. Opłata Częściowa – kwota pieniężna, która nie zostanie zwrócona Klientowi, w przypadku gdy skorzystał on z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy, a świadczenie Usługi dodatkowej płatnej zostało rozpoczęte. Opłata częściowa jest obliczana proporcjonalnie do faktycznego korzystania z Usługi dodatkowej płatnej w stosunku do opłaconego okresu;

10. Cennik – zestawienie przedstawiające wysokość Opłat za korzystanie z Usług dodatkowych płatnych oraz ich opis stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu;

11. Operator płatności – podmiot, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zapłaty za Usługi dodatkowe płatne kartą kredytową lub za pośrednictwem przelewu bankowego;

12. Operator płatności SMS – podmiot, za pośrednictwem którego Klient może dokonać zapłaty za Usługi dodatkowe płatne za pośrednictwem płatności SMS;

13. Płatność SMS – dwie niezależne transakcje zmierzające do: 1) zawarcia umowy między Klientem a operatorem telekomunikacyjnym na mocy której Klient otrzymuje kod aktywacyjny w zamian za wysłanie wiadomość SMS na wskazany numer, a następnie 2) zawarcia Umowy poprzez wpisanie przez Klienta otrzymanego kodu aktywacyjnego w przeznaczonym do tego formularzu w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL.

 

 

§3

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. FIXI nieodpłatnie udostępnia Regulamin na stronie www.bezdomu.pl przed zawarciem Umowy. Na żądanie Użytkownika Regulamin może zostać przesłany Użytkownikowi pocztą na podany przez niego adres.

2. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL, w tym:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wskazanie niezbędnych wymagań technicznych potrzebnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Portalu Internetowego BEZDOMU.PL oraz zachowań bezprawnych, których dokonywania zakazuje się Klientowi,
 3. warunki zawierania i rozwiązywania drogą elektroniczną Umowy,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin ma za zadanie zapewnić Użytkownikom prawidłowe i zgodne z prawem korzystanie z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL.

4. Użytkownik ma prawo korzystać z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL tylko zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Użytkownik ma zakaz dostarczania do Portalu Internetowego BEZDOMU.PL lub udostępniania w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania sprzeczne z § 3 ust. 4 i § 3 ust. 5 zd. 1 Regulaminu.

6. Klient uprawniony jest do zamieszczania w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL treści, które objęte są prawem własności intelektualnej, w szczególności stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t., z późn. zm.) wyłącznie, gdy Klient jest uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do takich treści na odpowiednich polach eksploatacji i w zakresie pozwalającym na korzystanie z Utworów w zakresie wskazanym w § 10 ust. 7-11 Regulaminu. Klient ponosi odpowiedzialność za działania sprzeczne z § 3 ust. 6 zd. 1 Regulaminu.

7. FIXI przysługuje prawo do modyfikacji lub usunięcia treści umieszczonych przez Klienta w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL w przypadku, gdy naruszają one postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa. FIXI przysługuje również prawo do zmiany kategorii w której umieszczono treści.

 

 

§4

[WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY]

1. Usługi dodatkowe płatne  świadczone są Klientowi na podstawie zawartej Umowy pomiędzy FIXI a Klientem, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Do zawarcia Umowy konieczne jest podanie przez Klienta adresu e-mail oraz wypełnienie Formularza w celu rejestracji w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL.

3. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej albo przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w tym w formie elektronicznej.

4. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi dodatkowej płatnej następuje po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli (w jednej ze wskazanych wyżej form) poprzez zarejestrowanie się w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL za pośrednictwem Formularza na zasadach określonych prawem oraz Regulaminem, oraz dokonania Opłaty i następuje w chwili jej wniesienia.

5. FIXI rozpoczyna wykonywanie Umowy niezwłocznie po jej zawarciu.

6. FIXI przekazuje Klientowi będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy na trwałym nośniku, np. poprzez e-mail lub Portal Internetowy BEZDOMU.PL.

7. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się składając FIXI oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na przykład pismo wysłane na adres: FIXI GROUP S.A. ulica Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bezdomu.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

8. Ze względu na naturę usług świadczonych przez FIXI, w przypadku Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa FIXI wykonuje Umowę po otrzymaniu od Klienta będącego konsumentem wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia. Oświadczenie obejmujące powyższą zgodę składane jest przy zawieraniu Umowy.

9. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.

10. W przypadku, gdy rozpoczęcie świadczenia Usługi dodatkowej płatnej ma nastąpić niezwłocznie po dokonaniu Opłaty, a Klient będący konsumentem skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy, Opłata Częściowa nie będzie podlegać zwrotowi Klientowi.

11. Użytkownik niebędący Klientem może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL opuszczając stronę internetową.

12. Umowa o świadczenie Usługi dodatkowej płatnej zawierana jest na czas określony, zgodny z wykupionym pakietem określonym w Cenniku.  

13. Umowa o świadczenie Usługi dodatkowej zawierana jest na czas nieokreślony, nie dłuższy niż do dnia w którym skuteczne stało się wypowiedzenie Umowy.

14. Klient ma prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi dodatkowej poprzez wyrejestrowanie się z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL za pomocą udostępnianego w tym celu formularza. FIXI ma prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi dodatkowej poprzez złożenie oświadczenia Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.

15. Klient nie jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi dodatkowej płatnej, w szczególności nie jest możliwe usunięcie Ogłoszenia umieszczonego w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL.

16. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy uległy zmianie podane przez Klienta dane (np. dane osobowe, adres, a w przypadku przedsiębiorców dane ulegające wpisowi w określonym rejestrze) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia FIXI o zmianach na adres kontaktowy: biuro@bezdomu.pl.

 

 

§5

[ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DODATKOWYCH PŁATNYCH]

1. Klient, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi dodatkowej płatnej, może umieścić w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL ogłoszenie na okres czasu zgodny z wykupionym pakietem określonym w Cenniku. Poprzez „Ogłoszenie” rozumie się umieszczoną na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL przez Klienta ofertę sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, a także ofertę świadczenia usług związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, w szczególności usług prawnych, usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług zarządzania nieruchomościami, usług finansowych, usług przeprowadzkowych, w formie tekstu lub obrazków, zgodną z przepisami prawa i Regulaminem.

2. Po upływie okresu czasu zgodnego z wykupionym pakietem określonym w Cenniku, Ogłoszenie zostanie usunięte z portalu. Klient, który umieścił Ogłoszenie zgodnie z ust. 1 powyżej, może jednak przedłużyć okres czasu, przez który Ogłoszenie będzie widoczne na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL, wykupując dla danego ogłoszenia kolejny pakiet określony w Cenniku. W takim wypadku Ogłoszenie nie będzie usunięte przez okresu czasu zgodny z wykupionym pakietem określonym w Cenniku.

3. Klient może wielokrotnie dokonywać przedłużenia zgodnie z ust. 2 powyżej.

4. Klient nie może umieszczać na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

5. Klient nie może umieszczać na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL Ogłoszeń innych niż dotyczące sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, świadczenia usług związanych z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, w szczególności usług prawnych, usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usług zarządzania nieruchomościami, usług finansowych, usług przeprowadzkowych, a także umieszczać na portalu Ogłoszeń związanych z oferowaniem towarów lub usług których oferowanie lub wykonanie jest niedozwolone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

6. Zamieszczenie Ogłoszenia oznaczonego jako „PREMIUM” powoduje, że Ogłoszenie zostaje wyróżnione.

7. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez FIXI treści umieszczonych na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL dla celów statystycznych i analitycznych.

8. FIXI nie ponosi odpowiedzialności za rodzaj, jakość, treść ani bezpieczeństwo ofert publikowanych za pośrednictwem Portalu Internetowego BEZDOMU.PL przez Klienta w Ogłoszeniu, w szczególności za wady oferowanych rzeczy lub praw lub za nieprawidłowe lub nieterminowe wykonanie usług określonych w Ogłoszeniu.

 

 

§6

[OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH]

1. W wypadku, gdy w związku ze świadczeniem Usług, niezbędne będzie uzyskanie danych osobowych od Użytkownika, zostanie on poinformowany o sposobie, celu oraz innych informacjach wymaganych przepisami prawa.

2. W wypadku, gdy w związku z wykonywaniem Umowy, niezbędne będzie uzyskanie informacji od Klienta, nie stanowiących danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), FIXI podejmie wszelkie środki, w celu zachowania najwyższych standardów prywatności mając na uwadze interes Klienta.

3. Korzystanie z Usług dodatkowych płatnych możliwe jest po zawarciu Umowy i zarejestrowaniu się w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL. Rejestracja Klienta następuje po wypełnieniu i zatwierdzeniu Formularza udostępnionego w zakładce Portalu Internetowego BEZDOMU.PL.

4. W Formularzu Klient wskazuje swoje dane osobowe, w tym adres elektroniczny, za pomocą którego odbywał się będzie kontakt z Klientem, w tym w zakresie niezbędnym dla poprawy jakości świadczonych Usług przez FIXI.

5. Klient oświadcza, że poprzez dokonanie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FIXI, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.; dalej jako: „Uodo”) w celu zawarcia i wykonywania Umowy, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Dane osobowe mogą być udostępniane organom i innym uprawnionym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Dane osobowe Klientów udostępnione FIXI mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu (zaznaczenie właściwego pola w Formularzu rejestracji w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL).

7. Podawanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

8. W przypadkach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Uodo Klient ma prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Żądanie należy wnieść na adres FIXI.

9. Klient przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych Klientów jest FIXI i FIXI odpowiada za ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami Uodo.

10. Klient posiada prawo swobodnego dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia w każdym czasie.

11. Realizacja uprawnień Klienta określonych w ust. 8 i ust. 10 powyżej może odbywać się poprzez pisemne (na adres: FIXI GROUP S.A., ulica Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa lub na adres elektroniczny: biuro@bezdomu.pl) wskazanie swoich żądań przez Klienta.

12. Przy świadczeniu Usług FIXI posługuje się plikami „Cookies”. Polityka używania tego narzędzia przez FIXI dostępna jest na stronie www.bezdomu.pl.

 

 

§7

[WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG]

1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane są:

 1. Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 9.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/);
 2. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP obsługujący połączenia SSL / TLS oraz autoryzację połączenia SMTP (np. Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!).

2. Ogłoszenie jest aktywowane po zawarciu Umowy i udostępniane na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL w ciągu maksymalnie 2 godzin od momentu jego zamieszczenia przez Klienta.

 

 

§8

[OGRANICZENIA KORZYSTANIA Z USŁUG]

1. Mogą wystąpić krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 5 godzin miesięcznie, przerwy w możliwości dostępu do Usług, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, FIXI dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

2. FIXI ma prawo do zablokowania dostępu do Usług lub wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, za zwrotem odpowiedniej części Opłaty, w przypadku gdy Klient korzysta z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

 

 

§9

[POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE]

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

2. Reklamację rozpatruje FIXI.

3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez FIXI związanych z funkcjonowaniem Portalu Internetowego BEZDOMU.PL można zgłaszać pisemnie, na adres FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ulica Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa bądź w formie elektronicznej na adres: biuro@bezdomu.pl.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) a także wskazywać przedmiot reklamacji, okoliczności ją uzasadniające oraz roszczenia Użytkownika. Reklamacja może zawierać oznaczenie sposobu i formy kontaktu z Użytkownikiem.

5. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji FIXI zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.

6. FIXI ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych i niezwłocznie poinformować Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego w formie elektronicznej, chyba że Użytkownik zaznaczył w reklamacji inny sposób powiadomienia.

7. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

8. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez Użytkowników będących konsumentami określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty).

9. Złożenie reklamacji nie powoduje wstrzymania obowiązku uiszczania Opłaty z tytułu korzystania z Usługi.

 

§10

[PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ]

1. FIXI oświadcza, że posiada wszelkie prawa do bazy danych i przysługuje jej wyłączne prawo pobierania danych oraz ich wtórnego wykorzystywania w całości lub części. Uzyskane dane nie mogą służyć do stworzenia lub uzupełnienia innej bazy danych, bez pisemnej zgody FIXI pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, opracowania i inne czynności związane z Bazą Danych, konieczne do świadczenia Usług, mogą być przeprowadzane wyłącznie przez FIXI lub podmioty trzecie działające na jego zlecenie na podstawie zgody wyrażonej w formie pisemnej od rygorem nieważności przez FIXI.

3. FIXI informuje, że treści udostępniane na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL, jak również układ i sposób prezentacji Portalu Internetowego BEZDOMU.PL (dalej zwane: „Treści”) mogą podlegać ochronie prawnej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t., z późn. zm.). Prawa wyłączne do Treści udostępnionych na Portalu Internetowym BEZDOMU.PL mogą przysługiwać FIXI bądź osobom trzecim.

4. Klienci mogą nieodpłatnie korzystać z udostępnionych w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL Treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Wszelkie inne formy korzystania z udostępnionych Treści są niedozwolone bez uprzedniej zgody FIXI wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za niedozwolone formy korzystania z Treści uważa się w szczególności kopiowanie w całości lub części, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w sieci Internet oraz inne formy wykorzystywania udostępnionych Treści w celach komercyjnych.

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw wyłącznych do Treści przysługujących FIXI i osobom trzecim w przypadku korzystania z Treści w sposób niezgodny z powyższymi zasadami oraz w sposób sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t., z późn. zm.).

7. Z chwilą zamieszczenia w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL treści, w szczególności ogłoszenia i innych elementów mu towarzyszących Klient udziela FIXI na czas nieokreślony nieodpłatnej, zbywalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z wszelkich zamieszczonych przez Klienta bądź za zgodą lub na żądanie Klienta w Portalu Internetowym treści (np. logo, zdjęcia, grafika), które objęte są prawem własności intelektualnej, w szczególności podlegają ochronie na podstawie ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t., z późn. zm.) (dalej: „Utwory”), ważnej na terytorium całego świata, na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili wejścia w życie Regulaminu, w tym w szczególności:

 1. używanie i wykorzystanie Utworów w całości bądź części, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 2. utrwalanie i trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów, w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera, zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną lub cyfrowa, w tym m.in. na płytach CD-ROM, na DVD wszelkiego rodzaju i formatu, na dyskietkach, na dyskach optycznych i magnetooptycznych, na płytach kompaktowych oraz na wszelkich innych niewymienionych nośnikach, jakie mogą powstać w przyszłości), również w zakresie, w jakim zwielokrotnianie jest niezbędne dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, zwielokrotniania, przekazywania i przechowywania Utworów,
 3. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Utworach,
 4. korzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i rozporządzanie Utworami w całości lub części po wprowadzeniu zmian,
 5. rozpowszechnianie Utworów, w tym użyczenie, najem, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie w całości lub części Utworów,
 6. publiczne udostępnianie całości lub części Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 7. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych, w tym umieszczanie i rozpowszechnianie w sieci Internet,
 8. wykorzystywania Utworów dla celów marketingowych w dowolnym zakresie.

8. FIXI może upoważniać inne osoby do korzystania z Utworów w zakresie uzyskanej, na podstawie powyższego punktu, licencji (prawo do udzielania sublicencji).

9. FIXI jest uprawniona do anonimowego rozpowszechniania Utworów.

10. Z chwilą zamieszczenia w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL Utworu Klient udziela FIXI, jego następcom prawnym oraz innym osobom korzystającym z Utworów na zlecenie FIXI lub za zgodą FIXI zezwolenia na wykonywanie autorskich praw majątkowych do wszelkich opracowań Utworów.

11. Klient zobowiązuje się również do niewykonywania wobec FIXI, jego następców prawnych oraz innych osób korzystających z Utworów na zlecenie FIXI lub za zgodą FIXI przez czas nieoznaczony począwszy od chwili zamieszczenia Utworu w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL, przysługujących mu, autorskich praw osobistych do każdego z Utworów.

 

 

§11

[PŁATNOŚCI]

1. Usługi świadczone przez FIXI, które zostały wymienione w Cenniku są odpłatne.

2. Wysokość Opłat określona jest w Cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu oraz w Umowie zawieranej z Klientem.

3. Klient, może uiścić Opłatę w sposób wybrany przez siebie spośród dostępnych sposobów płatności wskazanych w Portalu Internetowym BEZDOMU.PL, tj. opłacić kartą kredytową, za pośrednictwem przelewu bankowego lub za pośrednictwem Płatności SMS. Transakcje kartą kredytową oraz za pośrednictwem przelewu bankowego obsługiwane są przez Operatora płatności na warunkach określonych przez niego w osobnym regulaminie. Płatności za pośrednictwem SMS obsługiwane są przez Operatora płatności SMS na warunkach określonych przez niego w osobnym regulaminie i inicjowane są przez Klienta poprzez wysłanie SMS o podwyższonej opłacie (zgodnie z taryfą określoną w Cenniku) na podany numer telefonu.

4. Opłata jest płatna z góry (przy zawarciu Umowy o świadczenie Usług dodatkowych płatnych).

5. Opłata za Usługę dodatkowo płatną nie obejmuje kosztów transmisji danych w sieci Internet związanych z korzystaniem z Usługi.

6. FIXI wystawi fakturę VAT Klientowi prowadzącemu działalność gospodarczą automatycznie w momencie dokonywania Opłaty, po wypełnieniu przez Klienta w odpowiednim polu danych do faktury.

7. FIXI wystawi fakturę VAT Klientowi nieprowadzącemu działalności gospodarczej na jego pisemne żądanie złożone w terminie 14 dni od dnia dokonania Opłaty.

8. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

9. Faktura VAT zostanie wystawiona po uprzednim przedstawieniu przez Klienta wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.

10. Opłaty są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie ze stawką określoną obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§12

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z PORTALU INTERNETOWEGO BEZDOMU.PL]

1. FIXI odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym w Regulaminie, w Umowie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Klient zobowiązuje się, że w zakresie korzystania z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL, będzie postępować w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 

 

§13

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

2. FIXI nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk. Jeżeli FIXI będzie obowiązywał jakikolwiek kodeks dobrych praktyk to informacja o tymże kodeksie oraz sposobie zapoznania się z nimi, udostępniona zostanie na stronie www.bezdomu.pl .

3. Regulamin dostępny jest pod adresem www.bezdomu.pl oraz w siedzibie FIXI w dni robocze w godzinach pracy FIXI (od poniedziałku do piątku godz. 9-16). Treść niniejszego Regulaminu została udostępniona Klientom na stronie www.bezdomu.pl .

4. FIXI nie będzie miał prawa zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Umowy.

5. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu FIXI zobowiązuje się udostępnić na stronie www.bezdomu.pl tekst nowego Regulaminu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

6. FIXI dokłada należytej staranności by chronić prywatność i dane osobowe Klientów oraz podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo korzystania z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL oraz usprawniające korzystanie z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL.

7. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu FIXI przekaże informacje o zmianie Regulaminu poprzez stronę www.bezdomu.pl wskazując link do:

a. dotychczasowego Regulaminu;

b. nowego Regulaminu;

c. dotychczasowego Regulaminu z zaznaczonymi zmianami.

8. Każdy Klient, który nie akceptuje Regulaminu w jego nowym brzmieniu ma prawo nie zawierać nowej Umowy z FIXI.

9. Klient akceptując Regulamin obowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu może wiązać się z odpowiedzialnością Klienta.

10. Dane adresowe, pod które należy kierować zapytania związane z korzystaniem z Portalu Internetowego BEZDOMU.PL oraz reklamacje: FIXI GROUP S.A., ulica Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa.

11. W przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, Cennika a Umową, wiążące znaczenie należy przypisywać postanowieniom Umowy.

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2015 r.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

CENNIK:

Zamieszczenie ogłoszenia Klienta*:

Dostępne pakiety dla płatności elektronicznych:

Pakiet 1            3-dniowy - darmowy

Pakiet 2            14-dniowy -  12,30 zł                 promowanie + 6,15 zł

Pakiet 3            30-dniowy -  18,45 zł                 promowanie + 8,61 zł

Pakiet 4            60-dniowy - 30,75 zł                  promowanie + 12,30 zł

 

Dostępne pakiety dla płatności SMS:

Pakiet 1            3-dniowy - darmowy

Pakiet 2            14-dniowy -  24,60 zł         

Pakiet 3            30-dniowy -  30,75 zł         

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

- Adresat:

FIXI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ulica Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000557521, NIP 7252086393, REGON 361494005, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł wpłacony w całości, adres elektroniczny: biuro@bezdomu.pl;

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od Umowy

- Data zawarcia umowy:

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

- Adres konsumenta(-ów):

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

- Data:

(*) Niepotrzebne skreślić

Kredyty

Nie posiadasz gotówki mamy na to sposób. 

Prawo

Potrzebujesz porady prawnej, możesz na nas liczyć

Przeprowadzki

Szukasz pomocy przy przeprowadzce? 

Agenci nieruchomości

Znajdź agencję która pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru.